Freemail LogoÖnkiszolgáló segítség
Frissítve: 2021. április 6.

Általános Szerződési Feltételek a New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Kft. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz

A [freemail] a New Wave Media Group Média és Kommunikációs Szolgáltató Kft. (továbbiakban “New Wave Media Group Kft.”) – (Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.), adószám: 24927363-2-42, számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt., pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000078-77870008, cégjegyzékszám: 01-09-189828, cégbíróság: Fővárosi Bíróság, képviselő neve: Dr. Nagy Tamás, elérhetősége: info@nwmgroup.hu) – tulajdona és a New Wave Media Group Kft. üzemelteti.

Jelen Általános Szerződési Feltételek jelentik az Ön és a [freemail] szolgáltatást üzemeltető New Wave Media Group Kft. között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak a regisztrációhoz kötött vagy ingyenes szolgáltatások (“Szolgáltatás”) használatára vonatkozóan. Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket, amely a [freemail] szolgáltatás használatát szabályozza. Amennyiben igénybe kívánja venni a [freemail] által kínált szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania az Általános Szerződési Feltételeket. Ön kifejezetten nyilatkozik, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte, azt a New Wave Media Group Kft.-vel megtárgyalta, így annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ön erre hivatkozással kifejezetten nyilatkozik arról, hogy lemond jelen Általános Szerződési Feltételek megtámadásának jogáról.

A [freemail] szolgáltatásainak felhasználására a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

A New Wave Media Group Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse, és egyéb módon módosítsa a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a szolgáltatás Tag általi igénybevételére vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek és az Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik. Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse az Általános Szerződési Feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

 1. Szerződés létrejötte

Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, valamint a hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül. A szerződéskötés az alábbi lépésekből áll:

 • [freemail] regisztráció
 • a regisztráció során a rendszer által bekért és a valóságnak megfelelő adatok megadása.
 • az Általános Szerződési Feltételek elfogadása a regisztráció során megadott adatok ellenőrzésével egybekötve
 1. Regisztráció

A [freemail] kommunikációs szolgáltatásokat tartalmazó oldalait regisztrált Felhasználók (továbbiakban: “Tag”) böngészhetik, ellenérték fejében történő szolgáltatást szintén csak regisztrált vehet igénybe. Tag lehet minden 14. életévét betöltött természetes személy. A regisztrált tagság feltétele, hogy a regisztrációt a New Wave Media Group Kft. elfogadja. A New Wave Media Group Kft. fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, különösképp valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy a New Wave Media Group Kft. és más Tagok bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés esetén.

A New Wave Media Group Kft. nyomatékosan ajánlja, hogy a Tagok rendszeresen módosítsák jelszavukat és azt senkinek ne adják ki, mások által hozzáférhető helyen ne tárolják. A jelszó elvesztéséből eredő károkért a New Wave Media Group Kft. nem vállalja a felelősséget. Elvesztett, elfelejtett jelszó esetén a fiókhoz új hozzáférést (jelszót, jelszóváltoztató linket, jelszóemlékeztető választ, és ezekkel kapcsolatos bármilyen információt) kiadni semmilyen esetben sem áll módunkban.

A Tagot az azonosító (e-mail cím) és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Tag ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát, ill. nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Tagot teljes körű felelősség terheli az egységes beléptető rendszerhez ([freemail] belépés, mely az T-Online Belépés rendszer technikai alapjain működik) tartozó azonosító (e-mail cím) és jelszó párossal, ill. azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Tag vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a [freemail] ügyfélszolgálatát (telefon: +36 1 510 0611, e-mail cím: info@freemail.hu) adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról illetve a biztonság egyéb módon való megsértéséről. A New Wave Media Group Kft. nem vonható felelősségre a Tagnak az egységes beléptető rendszerhez ([freemail] belépés) tartozó azonosító (e-mail cím) és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

A [freemail] regisztrációs szoftverrésze az adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően alakilag ellenőrzi, és amennyiben alakilag nem megfelelő vagy hiányzó adatokat talál a regisztrációs űrlapon, úgy azok javítását és pótlását kéri.

A Tag egyetért azzal, hogy a weben keresztül nyújtott szolgáltatások és digitális javak (a továbbiakban “Termékek”) megvásárlásával kötelezi magát arra, hogy kizárólag az Általános Szerződési Feltételek szerint használja a Termékeket, és a Termékek attól eltérő használata polgárjogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A New Wave Media Group Kft. ellenőrizheti, hogy a Tag betartja-e az Általános Szerződési Feltételeket; továbbá a New Wave Media Group Kft. fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeknek érvényt szerezzen, a Tagot értesítve vagy a Tag értesítése nélkül.

A szolgáltatást továbbadni semmilyen fizetős vagy ingyenes formában nem lehet.

2.1. A Tag adatai (Regisztrációs adatok)

A Tag kijelenti, hogy az általa megadott adatok (“Regisztrációs adatok”) a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs űrlap(ok)on minden olyan alkalommal, amikor azt kéri a program. A Tag továbbá vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatait, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. Amennyiben a Tag által megadott adatok a New Wave Media Group Kft. saját megítélése szerint hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, a New Wave Media Group Kft.-nek jogában áll megszüntetni bármelyik vagy az összes szolgáltatására vonatkozó használati jogot. A Tag beleegyezik, hogy a New Wave Media Group Kft. a szolgáltatás nyújtásának érdekében tárolja és felhasználja a Tag által megadott Regisztrációs adatokat. Az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató vonatkozik a Tag Regisztrációs adatainak New Wave Media Group Kft. által történő felhasználására is.

2.2. A Felhasználói fiók tárhelyével kapcsolatos információk

Amennyiben a Felhasználó 10 GB-os tárhelye megtelik, nem tud több levelet fogadni, fényképet feltölteni, új nevet rögzíteni a címjegyzékben, míg nem törli leveleit, képeit úgy, hogy azok kevesebb, mint 10 GB tárhelyet foglaljanak el.

A közösségi-, a spam- és a kuka mappában található, valamint a Promotion és EDM-nek minősülő 14 napnál régebbi levelek automatikusan törlésre kerülhetnek, mely levelek a későbbiekben már nem lesznek elérhetőek és visszaállíthatóak a postafiók egyik mappájában sem.

 1. Műszaki követelmények

A Tag tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékek (például levelek, digitális fényképek) használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényel(het) (például a Termékek fizikai adathordozóra másolása és a Termékek működtetése engedélyezett digitális lejátszó eszközön), valamint hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan a Tag saját felelősségére jár el. Azt követően, hogy a Tag letöltötte és megkapta a Terméket, a New Wave Media Group Kft. nem vonható felelősségre a Termék károsodásáért, megsemmisüléséért illetve sérüléséért.

 1. Felhasználói megjegyzések, visszajelzések és javaslatok

Minden megjegyzésen, észrevételen, visszajelzésen, javaslaton, ötleten és egyéb olyan javaslaton, amely a New Wave Media Group Kft. részére került kinyilvánításra, beterjesztésre vagy felajánlásra a honlap használatával kapcsolatban (együttesen: az “észrevételek”), az észrevétel eljuttatása révén a New Wave Media Group Kft. korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Bármilyen észrevétel kinyilvánítása, beterjesztése vagy felajánlása tehát azt jelenti, hogy az összes vagyoni típusú szerzői jogra és az észrevételekben lévő egyéb tulajdonjogokra vonatkozó, minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a New Wave Media Group Kft.-re ruháznak át. Így a New Wave Media Group Kft. minden ilyen – az észrevételekkel kapcsolatos – jog, jogcím és érdekeltség kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható sem kereskedelmi, sem pedig egyéb értelemben. A New Wave Media Group Kft. – a forrás megjelölésével – korlátozás nélkül jogosult az Ön által bármilyen céllal beterjesztett észrevételek felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, belőlük feldolgozások létrehozására, nyilvánosságra hozására, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy Ön részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania, illetve, hogy Önt erről előzetesen tájékoztatná.

 1. A felelősség kizárása

A [freemail]-t működtető New Wave Media Group Kft. nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

A New Wave Media Group Kft. semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért, amely a szoftver teljesítményéből vagy annak elmaradásából, valamint a szolgáltatással párhuzamosan működő egyéb szoftveres alkalmazásokkal összefüggésbe hozható esetleges meghibásodásokból keletkezik.

A New Wave Media Group Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a New Wave Media Group Kft. kifejezetten kizárja. A New Wave Media Group Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi – a New Wave Media Group Kft. nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett / elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. A New Wave Media Group Kft. kizár minden felelősséget, amely a program letöltéséből, esetleges hibájából illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

 1. A szolgáltatás karbantartása

A New Wave Media Group Kft. jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben a New Wave Media Group Kft. előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a New Wave Media Group Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye. A New Wave Media Group Kft. mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

 1. Szerzői jogok védelme

A Felhasználó elismeri, hogy a New Wave Media Group Kft. tulajdona minden olyan jog, amely a New Wave Media Group Kft. fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek. A Felhasználó a fenti védjegyeket illetve azokhoz hasonló védjegyeket, mint sajátja nem használhatja, sem pedig nem említheti azokat negatív összefüggésben. A [freemail] szolgáltatás weboldalai, illetve annak

tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. A [freemail] logó és a [freemail] terméknevek, illetve az egyéb honlapon található márkanevek a New Wave Media Group Kft. kereskedelmi védjegyei. A New Wave Media Group Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A New Wave Media Group Kft. hozzájárul ahhoz, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa. A [freemail] szolgáltatás weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. A New Wave Media Group Kft. fenntartja a jogot, hogy a [freemail] szolgáltatás weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan – a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló – felhasználási jogot adnak a New Wave Media Group Kft. részére.

 1. A honlap biztonsága

A Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

 • hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
 • megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
 • kísérlet bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba / azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése [overloading], “elárasztása” [flooding], “spam”-elése, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy “összeomlasztása”

[crashing];

 • nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;
 • bármely TCP/IP-csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni ennek a honlapnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folytatandó tevékenységet.

 1. A [freemail] használatának korlátozása

Ön mint Felhasználó felelősséggel tartozik leveleinek, üzeneteinek tartalmáért. Az azokból, illetve az azok továbbításából eredő károkért a [freemail]-t működtető New Wave Media Group Kft.-t semmiféle felelősség nem terheli. Teljes körű felelősséggel tartozik továbbá minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava biztonságos titokban tartásáról.

Nem küldhet és továbbíthat postafiókjából kéretlen reklám leveleket (“spam-eket”), ellenkező esetben a [freemail]-t működtető New Wave Media Group Kft. fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó postafiókját előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. A New Wave Media Group Kft. fenntartja a jogot a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja, illetve az alábbi rendelkezésekbe ütköző használatot valósít meg:

 • A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva kéretlen üzeneteket küld. Kéretlen üzenetnek minősülnek azok az elektronikus üzenetek, amelyek :
 1. kereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaznak és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-mail-eket megkapják
 1. Olyan tömegesen küldött, nagy mennyiségű e-mail, amelyeknek tartalma egymással nagymértékben azonos és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-mail-eket megkapják.
 • Olyan e-mail-eket küld, amelyek több mint 32 címzettet tartalmaznak a “címzettek” listában (To, Cc, Bcc). A szolgáltató az

ilyen kéretlen kereskedelmi vagy kéretlen tömeges e-mail-ek illetve nagy mennyiségű levelek átvételét illetve továbbítását a hálózatának és rendszereinek védelme érdekében szoftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével megtagadhatja.

 • A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva olyan elektronikus levelet, üzenetet küld vagy kommunikációt valósít meg, amely:
 1. feladójának e-mail címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik. ii. vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz

iii. amely csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy a szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet.

 1. amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító e-mail, üzenet vagy egyéb interneten keresztül megvalósuló kommunikáció.
 • A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet illetve hajt végre, különösen:
 1. az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve internetezés közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet, ii. az internethasználók személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet,

iii. az internethasználók személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amely az előfizetőt kompromittálhatja, illetve a számítógép működését hátrányosan befolyásolhatja,

 1. mások tulajdonát képező számítógépek és azok erőforrásainak engedély nélküli felhasználása saját célra (pl. proxy, e-mail szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök).
 • A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva a New Wave Media Group Kft. szerverén olyan adatokat, információkat tárol vagy továbbít az interneten keresztül, amely:
 1. jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sért
 1. a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom

iii. az Alkotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek,

 1. a Felhasználó által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek. Abban az esetben, ha a New Wave Media Group Kft. eszközeinek használatával olyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentős mértékben sérti a New Wave Media Group Kft. üzleti érdekeit, úgy az érintett szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevőt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére.
 • A New Wave Media Group Kft. fenntartja a jogot a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatást a New Wave Media Group Kft. hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti.
 1. Adatvédelem

New Wave Media Group Kft. jogosult Felhasználó adatait tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani. Felhasználó elfogadja, hogy a New Wave Media Group Kft. személyes, illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, Felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. A New Wave Media Group Kft. különösképp jogosult:

 • Kötelezettségének eleget téve – amennyiben erre jogszabály kötelezi – az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni.
 • A regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat – névhez nem kötötten – statisztikai és marketing célokra felhasználni.
 • A személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni

Kijelentjük, hogy a New Wave Media Group Kft. adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken található: Adatkezelés

A [freemail] levelező szolgáltatására a New Wave Media Group Kft. adatvédelmi elvei érvényesek az alábbi megszorításokkal:

 • A [freemail] rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet (az ezen adatokat tartalmazó “logfájlok” például a bejelentkezés idejét, gyakoriságát, helyét és módját tartalmazhatják).
 • A [freemail]-t működtető New Wave Media Group Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján Felhasználóinak célzott (perszonalizált) hirdetéseket (úgynevezett banner és szöveges formában), reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön.
 • A [freemail]-t működtető New Wave Media Group Kft. magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
 1. Felmondás

A New Wave Media Group Kft. fenntartja magának a jogot a honlap módosítására, részbeni vagy teljes megszüntetésére előzetes értesítés nélkül.

 1. Egyebek

A felek hatáskörtől függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos panaszokkal Ön a Fogyasztóvédelmi Felügyelethez fordulhat. Felhasználó jelen szolgáltatásból fakadó követeléseit New Wave Media Group Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem engedményezheti.

 1. Ügyfélszolgálat

A Tag használati és számlázási kérdésekben e-mail címünkön vagy telefonszámunkon veheti fel velünk a kapcsolatot.

E-mail: info@freemail.hu

Tel.: +36 1 510 0611