Frissítve: 2022. október 1.
Jelen adatvédelmi tájékoztató 2022. október 1. napjától alkalmazandó.

Adatkezelési szabályzat a Mediaworks Hungary Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz

 1. Bevezetés

  Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a www.freemail.hu (továbbiakban: „Honlap”) weboldal használatával együtt járó adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról. Adatkezelő a Mediaworks Hungary Zrt.

  1. Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandók az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, illetve egyéb módon is értesítjük Önt, attól függően, hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az Ön adata. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

   A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

  2. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

  3. Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandók:

   1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR)
    A rendelet szövegét itt olvashatja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
   2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
    Az Infotv. szövegét itt olvashatja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2. Az adatkezelő személye

  Mediaworks Hungary Zrt.
  E-mail: adatkezeles@mediaworks.hu, info@freemail.hu
  Telefon: 36-1-999-47-60
  Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.
  Cégjegyzékszám: 01-10-047955
  Adószám: 24785725-2-44

 3. Alapvető információk

  1. Ha a Mediaworks Hungary Zrt.(a továbbiakban: Mediaworks) általi adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat a Mediaworks mindaddig megőrzi, amíg azt a hozzájárulás bizonyíthatósága vagy a Mediaworks más jogos érdeke szükségessé teszi.

  2. Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. A Mediaworks a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A Mediaworks nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. A Mediaworks nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában a Mediaworks et megtévesztik.

  3. A hozzájárulás megadása

   1. Honlap esetén a Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával,
   2. minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon – pl. nyereményszelvényen – írásban, elektronikus levélben, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.) történik.
  4. Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség.

  5. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.

  6. A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

  7. Nincs szükség az érintett hozzájárulására képmás és hangfelvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozott adatok tekintetében. Nem minősül közügynek a közéleti szereplő magán- vagy családi életével kapcsolatos tevékenység, illetve adat. Ezért az ilyen jellegű személyes adatok kezelését a Mediaworks Hungary Zrt. kizárólag az Érintett hozzájárulása alapján végzi.

  8. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

  9. A Mediaworks a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

  10. A Mediaworks Hungary Zrt.(a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Mediaworks Hungary Zrt.(nem végez profilalkotást. A Mediaworks Hungary Zrt. nem továbbít személyes adatokat az Európai Unió területén kívüli adatkezelőnek.

 4. A [freemail] internetes honlapon történő adatkezelés fontos részletei

  1. Honlap használata, nyereményjátékok, direkt marketing, hírlevélküldés, panaszkezelés

   1. Érintettek
    1. a [freemail] internetes honlapot használó természetes személyek (továbbiakban Felhasználó, Érintett)
    2. Nyereményjáték: az Adatkezelő által meghirdetett nyereményjátékban önkéntesen részt vevő személyek.
    3. Hírlevélküldés: minden természetes személy, aki az Adatkezelő, vagy az elismert vállalatcsoport előfizetéseiről, híreiről, eseményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. Nem kifejezetten természetes személyeknek címzett közvetlen üzletszerzési célú elektronikus üzenetek esetén, ha az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul, a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó személyeken felül érintettek lehetnek olyan személyek is, akik üzleti, szakmai tevékenységük során kapcsolatba kerültek valamely Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő korábbi képzésén, üzleti jellegű eseményén részt vettek. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érintettek lehetnek továbbá olyan személyek is, akik elérhetősége valamely szakmai relevanciával bíró, nyilvánosan elérhető weboldalon, kapcsolattartás céljából megadásra került.
    4. Panaszkezelés és egyéb kommunikáció: az Adatkezelőnél panaszt tevő, vagy vele bármely más célú kommunikációt folytató személyek.
    5. Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, elektronikus direkt marketing: Azon személyek, akik különböző csatornákon keresztül hozzájárulást adtak az adataiknak közvetlen üzletszerzési célú felhasználásához és ilyen jellegű közvetlen megkeresésekhez. Nem kifejezetten természetes személyeknek címzett, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, ha az adatkezelés a Mediaworks jogos érdekén alapul, érintettek lehetnek olyan személyek is, akik üzleti, szakmai tevékenységük során kapcsolatba kerültek a Mediaworks -vel. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érintettek lehetnek továbbá olyan személyek is, akik elérhetősége valamely szakmai relevanciával bíró, nyilvánosan elérhető weboldalon, kapcsolattartás céljából megadásra került
   2. Adatkezelés célja
    1. a Honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, a Honlap használatának biztosítása; online tartalomszolgáltatás.
    2. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (levelezőrendszer használata, dokumentumok letöltésének lehetősége). Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) reklámok jelenjenek meg,
    3. A felhasználó számára levelezőszolgáltatás biztosítása.
    4. A felhasználó által opcionálisan megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználói jogosultság folytonosságának biztosítása, valamint a szolgáltatás működésének személyre szabása.
    5. A [freemail] használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása technikai és biztonsági célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) történik a Mediaworks által. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsolja össze az Adatkezelő.
    6. Nyereményjáték esetén a Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Felhasználó nyereményjátékban való részvétele, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés, a nyeremény átvételekor a nyertes Felhasználó személyazonossága hitelt érdemlő igazolásának és a nyeremények átadásának lehetővé tétele, a nyeremény átadását követően az esetleges vitás helyzetek tisztázása, és egyes adózási tárgyú jogszabályokban előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítése.
    7. Hírlevél küldésének célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő vagy az elismert vállalatcsoportba tartozó más vállalkozás kiadványairól, az általa szervezett eseményekről, képzésekről, konferenciákról, hírekről, illetve tájékoztatás az aktuális gazdasági eseményekről és jogszabályi környezetről. Tájékoztatás közéleti aktualitásokról, a Mediaworks által szerkesztett hírekről, illetve a Mediaworks tartalmairól. A hírlevelekben a Mediaworks illetve harmadik személyek gazdasági reklámjai is szerepelhetnek. Ha az érintett tiltakozott az adatainak további felhasználása ellen, akkor a további adatkezelés célja az esetleges jövőbeni jogellenes adatkezelési műveletek megelőzése (ún. „robinson lista”).Az adatkezelés célja továbbá – vállalkozásoknak szóló hírlevél esetén – vállalkozások, mint a reklám címzettjeinek közvetlen üzletszerzési célú megkeresése elektronikus üzenet formájában, amennyiben az Érintett az adatkezelés ellen nem tiltakozik. A közvetlen üzletszerzési célú megkeresés jellemzően szintén az Adatkezelő eseményeiről, képzéseiről való tájékoztatást jelenti.
    8. A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban.
    9. Felhasználói jogosultságok azonosítása.
    10. Statisztikák, elemzések készítése.
    11. A Felhasználó külön hozzájárulása esetén, közvetlen üzletszerzési vagy reklám célú megkeresés, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: a Mediaworks szolgáltatásairól, szerződéses lehetőségeiről való tájékoztatás, ajánlattétel potenciális üzleti partner részére telefonos vagy e-mailes megkeresés útján. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a megkeresés nem az érintett magánszemélyt, hanem az általa képviselt üzleti vállalkozást célozza. Ha az érintett tiltakozott az adatainak felhasználása ellen, akkor a további adatkezelés célja az esetleges jövőbeni jogellenes adatkezelési műveletek megelőzése (ún. „robinson lista”).
    12. Panaszkezelés, amennyiben a Felhasználó panasszal fordul az Adatkezelőhöz.
    13. Egyéb, az Érintett által kezdeményezett kommunikáció, illetve érintetti kérelmek megválaszolása.
   3. Kezelt adatok köre
    1. A látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe.
    2. Regisztráció esetén a felhasználó által kötelezően megadott adatok: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, postafiók azonosító, jelszó, és biztonsági kérdés és válasz, 16 éven aluli felhasználó esetén a szülő e-mail címe, neve, születési dátuma.
    3. A felhasználó által küldött és fogadott levelek.
    4. A felhasználó által opcionálisan megadott adatok: nem, irányítószám, iskolai végzettség, foglalkozás, munkavégzés területe, érdeklődési kör, másodlagos e-mail cím, telefonszám, aláírás, átirányítási e-mail címek, automatikus válasz, aliasok és saját feladók feladói és e-mail címei, szűrők létrehozásakor megadott adatok, a létrehozott mappák.
    5. A fiók létrehozása, sikeres bejelentkezés, jelszómódosítás, jelszóemlékeztető módosítás, másodlagos e-mail cím és annak módosítása, alias létrehozás vagy törlés, fiók reaktiválása, valamint a fiók törlése események során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe és az esemény időpontja. Logolt adatok: Admin felületen megjelenített audit log, kliens IP címe, kliens típusa (web, imap), email cím, a postafiókhoz tartozó megjelenítendő név, a küldő e- mail címek listája, a fogadó e-mail címek listája, a személyes adatok (irányítószám, iskolai végzettség, foglalkozás, munkaterület, érdeklődési kör) a biztonsági kérdés, a biztonsági válasz, a két faktoros beléptetés esetén visszaállításikódok, titkos kulcs, az alapértelmezett küldő email címe, az automatikus továbbítási email cím, a jelszó hash (titkosított), a legutóbbi 15 jelszó (titkosítva), a keresztnév, a vezetéknév, a születési dátum, szülő e-mail címe, neve, születési dátuma, a felhasználó neme, a linkelt email címek (más freemail-es címek), a kiemelt események adatai (a regisztráció / létrehozás időpontja, a regisztráló felhasználó IP címe, a fiók törlés időpontja, a fiók törlést kezdeményező IP címe, a utolsó bejelentkezés időpontja, az utolsó bejelentkezés mely IP címről történt, az utolsó bejelentkezés módja (web, imap), az utolsó bejelentkezés időpontja de(re)aktiválás előtt, mely IP -ről léptek be utoljára de(re)aktiválás előtt a de(re)aktiválás előtti utolsó bejelentkezés módja (web, imap), az utolsó, reaktiválás időpontja, az utolsó reaktiválás mely IP címről történt, az utolsó jelszó módosítás időpontja, az utolsó jelszó módosítás módja, a utolsó jelszó módosítás mely IP címről történt, az utolsó másodlagos email cím módosítás időpontja, az utolsó másodlagos email cím módosítása melyik IP címről történt, az utolsó jelszóemlékeztető kérdés vagy válasz módosításának időpontja, az utolsó jelszóemlékeztető módosítás melyik IP címről történt. A levélből az email cím, a kézbesítés ideje, a levél időpontja, a fogadó fél email címe, a küldő fél email címe, a továbbított email címe(ek), a titkos másolat címzettje, a levél tárgya, a levél egyedi azonosítója, a korlátozott hosszúságú üzenettöredék a levél törzséből. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.
    6. Nyereményjátékban résztvevő személy esetén: név, lakcím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím.
    7. Nyereményjáték nyertese esetén név, lakcím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím, adóazonosító jel.
    8. Hírlevélküldés esetén: név, cégnév, e-mail cím, hírlevélküldés és feliratkozás logfájljai.
    9. A Honlapra történő belépés és regisztráció Facebook bejelentkezéssel is összekapcsolható, amely a Facebookos belépés és regisztráció a Facebook alkalmazáson keresztül történik meg. Ha a felhasználó saját döntése alapján Facebook fiókját összeköti a Honlap fiókjával a Szolgáltató hozzáfér a Felhasználó Facebook alapadataihoz. A Facebook fiók és a Honlap összekötése eredményeként a Szolgáltató a Felhasználó következő adatait kezelheti: Facebook név, Facebook email cím, Facebook profil kép, nyilvános profil és egyéb nyilvános profil adatok. Abban az esetben, ha a Felhasználó hozzászólás közzétételére használja a Honlapot a Szolgáltató a Facebook fiókjának adatait nem kezeli, ezen adatokat nem tárolja.
    10. A Facebook és a Honlapra való belépés összekötését a Felhasználó bármikor megszüntetheti. Ebben az esetben a Facebookos alapadatait a Szolgáltató törli, de a Felhasználó a Honlapon létrejött aktivitásai nem kerülnek törlésre.
    11. Felhasználó panasza, arra adott válasz, illetve egyéb kommunikáció tartalma.
    12. A honlapon alkalmazott Cookie-k ([Freemail] süti kezelési tájékoztató)
    13. A Mediaworks a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja a weboldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása. A cookie-t a Felhasználó törölheti számítógépéről, valamint böngészőjében a cookie-k alkalmazását letilthatja. A cookiek alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
    14. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket a Mediaworks rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
    15. A Felhasználó külön hozzájárulása esetén, közvetlen üzletszerzési vagy reklám célú megkeresés, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: Név, cégnév, pozíció, e-mail cím, telefonszám.
   4. Adatkezelés jogalapja
    1. A Mediaworks Személyes adatot, az alábbi eseteket kivéve, a Felhasználó önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli.
    2. A Mediaworks a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a Mediaworks jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása miatt (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül rögzíti.
    3. Nyereményjáték esetén (beleértve a marketing adatbázisba regisztrációt ösztönző nyereményjátékot is) a játékosok adatait a Mediaworks az önkéntes hozzájárulásuk alapján kezeli, ami abban nyilvánul meg, hogy az érintettek a [freemail] weboldalra feltöltik adataikat abból a célból, hogy részt vegyenek a Mediaworks aktuális nyereményjátékában. A nyertes adataira vonatkozó megőrzési kötelezettség jogszabályon alapul.
    4. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, előzetes hozzájáruláson alapul. A hírlevélküldés jogalapja lehet továbbá az Adatkezelő jogos érdeke, amennyiben a hírlevél nem kifejezetten természetes személyeket szólít meg. Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (ld. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) (47) preambulum bekezdésének felhatalmazását). Az Adatkezelő mindenkor biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az Adatkezelőtől, úgy adatait az Adatkezelő törli és a kérelem kézhezvételét követően nem fogja ebből a célból felhasználni.
    5. Moderálás és felhasználó /törlése esetén az adatkezelés jogalapja a Mediaworks jogos érdeke (jogos érdek megnevezése: a Honlap megfelelő, jogsértő tartalmaktól mentes működtetéséhez fűződő üzemeltetői érdek)
    6. Panaszkezelés és egyéb kommunikáció esetén az adatkezelés jogalapja a panaszról felvett jegyzőkönyv esetén jogszabályi kötelezettség teljesítése, egyéb esetben az Adatkezelő jogos érdeke (jogos érdek megnevezése: panaszügyintézés jogszerű lefolytatása, esetleges jogviták esetén az adatkezelő jogszerű eljárásának bizonyítására való képesség)
    7. A Felhasználó külön hozzájárulása esetén, közvetlen üzletszerzési vagy reklám célú megkeresés, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. A közvetlen megkeresés jogalapja lehet továbbá a Mediaworks jogos érdeke is, amennyiben a megkeresés nem kifejezetten természetes személyeket szólít meg. Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (ld. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) (47) preambulum bekezdésének felhatalmazását). A Mediaworks mindenkor biztosítja a tiltakozás lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván közvetlen megkereséseket, üzleti ajánlatokat kapni a Mediaworks től, úgy adatait a Mediaworks törli és az erre irányuló kérelem kézhezvételét követően az adatokat nem fogja ebből a célból felhasználni.
   5. Adatfeldolgozó

    Nyereményjátékok esetén:
    A hardver és szoftver üzemeltetését a Magyar Telekom Nyrt., 1098 Budapest, Távíró utca 3-5. fejlesztését a C3 Nonprofit Kft. és a végzi Adatfeldolgozók, akikkel a Mediaworks az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikke szerinti adatfeldolgozói szerződést kötött (pl. informatikai szolgáltatást nyújtó partnerek, nyereményjáték szervező cég, ajándék kiszállítását végző futár cég stb.). Adatfeldolgozó igénybevétele az 5.2 pont szerint történhet.

   6. Az adatkezelés időtartama
    1. Az automatikusan rögzített IP címeket a Mediaworks a rögzítésüket követően legfeljebb két hétig tárolja.
    2. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó nem rendelkezik regisztrációval, a Mediaworks az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően legkésőbb a 30. napon törli, kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdeke (pl. panaszkezelés, jogviták, ld. fentebb) a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig. A panaszról felvett jegyzőkönyvet az adatkezelő jogszabályi kötelezettsége folytán 5 évig köteles megőrizni.
    3. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy nem kéri a Személyes adatok törlését. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó regisztrációja él. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő azonnal törölheti.
    4. Ameddig a felhasználó fiókja aktív:
     • Amennyiben a felhasználó 90 napig nem lép be fiókjába, a fiók állapota inaktív lesz, és az adatkezelő postafiókjának teljes levelezését törli, illetve az újonnan beérkező levelek visszautasításra kerülnek.
     • Vagy az adatkezelés addig tart, ameddig a felhasználó véglegesen nem törli a fiókjából a levelet. A levél törlést követően a Kuka mappába kerül, a végleges törléshez a Kuka mappából is törölni kell a levelet. A közösségi-, a spam-, a kuka és a Promotion mappában található, valamint az EDM-nek minősülő 14 napnál régebbi levelek automatikusan törlésre kerülhetnek, mely levelek a későbbiekben már nem lesznek elérhetőek és visszaállíthatóak a postafiók egyik mappájában sem.
     • A fiók törlésével a fiók minden adata és a postafiók teljes tartalma elvész kivéve az alábbiak:
     • A fiókhoz tartozó e-mail cím, a fiók létrehozásának dátuma és IP címe, legutóbbi sikeres bejelentkezés, legutóbbi jelszómódosítás, legutóbbi jelszóemlékeztető módosítás, legutóbbi másodlagos e-mail cím módosítás, alias létrehozása vagy törlése, legutóbbi fiók reaktiválás, fiók törlése, valamint a legutóbbi reaktiválás előtti utolsó sikeres bejelentkezés adatait a rendszer biztonsági okokból megőrzi. A fiókhoz tartozó email cím biztonsági okokból nem regisztrálható újra. A [freemail] használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő egyéb adatokat a rendszer a látogatástól számított legfeljebb 90 napig tárolhatja.
    5. A felhasználó által opcionálisan megadott adatok esetében, amíg a felhasználó döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti vagy amíg a felhasználó regisztrációja él. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő azonnal törölheti.
    6. Az anonim látogatóazonosító (cookie) mindaddig a felhasználó számítógépén tárolódik, amíg a felhasználó nem törli azt.
    7. személyes adatok törlése: A felhasználó a beállítások menüben jelszava megadásával törölheti regisztrációját, illetve valamennyi adatát. A törléskor a postafiók teljes tartalma elvész kivéve az alábbi esetet:
     • A fiókhoz tartozó e-mail cím, a fiók létrehozásának dátuma és IP címe, legutóbbi sikeres bejelentkezés, legutóbbi jelszómódosítás, legutóbbi jelszóemlékeztető módosítás, legutóbbi másodlagos e-mail cím módosítás, alias létrehozása vagy törlése, legutóbbi fiók reaktiválás, fiók törlése, valamint a legutóbbi reaktiválás előtti utolsó sikeres bejelentkezés adatait a rendszer biztonsági okokból megőrzi. A fiókhoz tartozó e-mail címet biztonsági okokból nem lehetséges újra regisztrálni. A [freemail] használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő egyéb adatokat a rendszer a látogatástól számított legfeljebb 90 napig tárolhatja. A logolt adatok: Admin felületen megjelenített audit log, kliens IP címe, kliens típusa (web, imap), email cím, a postafiókhoz tartozó megjelenítendő név, a küldő e-mail címek listája, a fogadó e-mail címek listája, a személyes adatok (irányítószám, iskolai végzettség, foglalkozás, munkaterület, érdeklődési kör), a biztonsági kérdés, a biztonsági válasz, a két faktoros beléptetés esetén visszaállítási kódok, titkos kulcs, az alapértelmezett küldő email címe, az automatikus továbbítási email cím, a jelszó hash (titkosított), a legutóbbi 15 jelszó (titkosítva), a keresztnév, a vezetéknév, szülő e-mail címe, neve, születési dátuma, a felhasználó a születési dátuma, a felhasználó neme, a linkelt email címek (más freemail-es címek), a kiemelt események adatai (a regisztráció / létrehozás időpontja, a regisztráló felhasználó IP címe, a fiók törlés időpontja, a fiók törlést kezdeményező IP címe, a utolsó bejelentkezés időpontja, az utolsó bejelentkezés mely IP címről történt, az utolsó bejelentkezés módja (web, imap), az utolsó bejelentkezés időpontja de(re)aktiválás előtt, mely IP -ről léptek be utoljára de(re)aktiválás előtt, a de(re)aktiválás előtti utolsó bejelentkezés módja (web, imap), az utolsó, reaktiválás időpontja, az utolsó reaktiválás mely IP címről történt, az utolsó jelszó módosítás időpontja, az utolsó jelszó módosítás módja, a utolsó jelszó módosítás mely IP címről történt, az utolsó másodlagos email cím módosítás időpontja, az utolsó másodlagos email cím módosítása melyik IP címről történt, az utolsó jelszóemlékeztető kérdés vagy válasz módosításának időpontja, az utolsó jelszóemlékeztető módosítás melyik IP címről történt. A levélből az email cím, a kézbesítés ideje, a levél időpontja, a fogadó fél email címe, a küldő fél email címe, a továbbított email címe(ek), a titkos másolat címzettje, a levél tárgya, a levél egyedi azonosítója, a korlátozott hosszúságú üzenettöredék a levél törzséből.
    8. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.
    9. Nyereményjáték szervezése esetén az adatkezelés időtartama az esemény lebonyolítását követő 6 hónap, a nyertesek adatait a Szolgáltató további 8 évig őrzi.
    10. A Felhasználó külön hozzájárulása esetén, közvetlen üzletszerzési vagy reklám célú megkeresés, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: Az Érintett tiltakozásáig. A Mediaworks az adatok pontosságát, aktualitását rendszeresen ellenőrzi. Amennyiben a Mediaworks tudomást szerez arról, hogy valamely személy már nem tölti be azt a pozíciót, amelyre tekintettel a Mediaworks marketing adatbázisában szerepel, a Mediaworks a személyes adatait törli a marketing adatbázisból.
  2. Szerkesztői tartalmak

   1. Érintettek

    A Honlap tartalmaiban szereplő személyek.

   2. Adatkezelés célja

    Médiaszolgáltatás, nyilvánosság tájékoztatása (ide tartozik pl. az Érintett által rendelkezésre bocsátott fénykép sajtótermékben vagy Honlapon való közzététele, amennyiben ehhez az Érintett, vagy 16 év alatti Érintett esetén az Érintett törvényes képviselője hozzájárult)

   3. Kezelt adatok köre

    Szerkesztőségi tartalmak (pl. fényképfelvétel, nyilatkozat, interjú tartalma)

   4. Adatkezelés jogalapja

    Hozzájárulás
    Jogos érdek (pl. közszereplő vagy nyilvános rendezvényen történő részvétel esetén). Jogos érdek megnevezése: sajtószabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, nyilvánosság tájékoztatása

   5. Adatfeldolgozó

    Megbízott fotóriporterek, megbízott újságírók. Az adatfeldolgozók az Érintettek azon személyes adataihoz férnek hozzá, amelyekhez a feladatuk teljesítése érdekében szükségük van. Az adatfeldolgozó általi adatkezelés időtartama az adatfeldolgozó és a Mediaworks közötti elszámolásig tart.

   6. Az adatkezelés időtartama

    A sajtótermékekben megjelent tartalmakat a Mediaworks archiválja és csak abban az eseten törli, ha az Érintett valamely jogának gyakorlása eredményeként ez szükségesnek mutatkozik.

 5. Adatfeldolgozás

  1. Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.

  2. A Mediaworks az az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat (ld. fenti 4. pont). Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó megnevezésére, ezért összefoglaló ismertetjük a Mediaworks által igénybe vett adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:

   1. kézbesítés
   2. tárhelyüzemeltetés
   3. informatikai támogató jellegű szolgáltatás
   4. hírlevélküldő és tömeges e-mail küldő szolgáltatás
   5. ügyfélszolgálat hanganyagainak meghallgatása és értékelése
   6. vállalatirányító szoftver biztosítása és felügyelete
   7. fényképkészítés, újságírás
  3. Egyedi esetekben (nyereményjáték, akció stb.) a Mediaworks igénybe vehet más adatfeldolgozó(ka)t is, amely(ek) személyéről az adott részvételi feltételekben ad tájékoztatást.

  4. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Mediaworks rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Mediaworks rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

  5. A weblapon szereplő egyes adatok a Netatmo, az Ogimet, a Temis, a Foreca Ltd., Time and Date A S, National Oceanic and Atmospheric Administration, az Országos Vízjelző Szolgálat, az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat szerzői jogi védelme alá esnek.

 6. Adattovábbítás

  1. Az egyes adatkezelések ismertetésénél a Mediaworks felsorolta az adattovábbítások címzettjeit, illetve azok kategóriáit.

  2. A Mediaworks továbbá jogos érdeke alapján (pl. adminisztratív célokból egységes, cégcsoportszintű nyilvántartások létrehozása) továbbíthatja a személyes adatokat az elismert vállalatcsoporthoz tartozó alábbi cégekhez:

   • Echo Penisola Kft. (cg: 01 09 339498, adószám: 22784670-2-41, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 65-69.)
   • Echo Penisola Kft. (cg: 01 09 339498, adószám: 22784670-2-41, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 65-69.)
   • GONG RÁDIÓ KFT. (cg: 03 09 104236, adószám: 11377593-2-03, székhely: 6000 Kecskemét, Petőfi S u 1/b.)
   • HírTV ZRt. (cg: 01 10 044815, adószám: 12896055-2-41, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 65-69.)
   • Hold Reklám Kft. (cg: 01 09 299959, adószám: 24085410-2-41, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 65-69.)
   • HUNG-ISTER ZRt. (cg: 01 10 044040, adószám: 11805555-2-42, székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)
   • Karc FM Média Kft. (cg: 01 09 286823, adószám: 24069241-2-43, székhely: 1149 Budapest, Angol utca 65-69.)
   • Szuperinfó Magyarország Média Kiadói Kft. (cg: 19-09-507462, adószám: 10384730-2-19, székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 12.)
   • MédiaLOG - DMHM Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cg: 01-10-045507, adószám: 13792710-2-43, székhely: 1225 Budapest, Campona utca 1. DC10. ép)

   Tájékoztatjuk, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. elismert vállalatcsoporton belül az adatkezelés céljait és eszközeit a Mediaworks határozza meg, ennek megfelelően a Mediaworks elismert vállalatcsoport a GDPR értelmében vállalkozáscsoportot alkot, amelyben a Mediaworks az uralkodó tag (ellenőrző vállalkozás), a vállalatcsoport többi tagja pedig az általa ellenőrzött tagok.

  3. Az Érintett személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére, akik a Mediaworks - hez tartozó üzletrészt vagy a Mediaworks -höz tartozó Szolgáltatást – részben vagy egészben – megvásárolnak (adatkezelői jogutódlás). Ilyen esetben a Mediaworks által az Érintettre vonatkozóan tárolt személyes adatok is átadásra kerülhetnek, a tranzakció által indokolt mértékben. Az ilyen adattovábbításhoz az Érintett előzetes hozzájárulására nincs szükség, a Mediaworks azonban arról az Érintettet előzetesen tájékoztatja azzal, hogy ha az Érintett az adattovábbítás ellen tiltakozik, adatainak továbbítására nem kerül sor.

  4. Az Érintett automatizált adatkezelés esetén a hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése alapján – a Mediaworks számára általa megadottan – kezelt adataira vonatkozóan kérheti, hogy a Mediaworks, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a Mediaworks - en kívüli adatkezelőnek továbbítsa; a címzett adatkezelőnek az adattovábbítás teljesítéséhez szükséges adatait az Érintett közli. A Mediaworks az ilyen adattovábbítási kérés teljesíthetőségének akadályáról az Érintettet észszerű időn belül értesíti.

  5. A Mediaworks jogosult és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Mediaworks nem tehető felelőssé.

 7. Adattovábbítás harmadik országba

  1. Harmadik országban (értsd nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére a Mediaworks nem továbbít személyes adatot.

   Adott esetben a Mediaworks harmadik országban székhellyel rendelkező adatfeldolgozót vehet igénybe. Ilyen esetben a Mediaworks az Európai Bizottság által biztonságosnak minősített harmadik országba továbbítja a személyes adatokat, vagy az Európai Bizottság által jóváhagyott általános adatvédelmi kikötéseket alkalmazza.

 8. Adatbiztonság

  1. A Mediaworks az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.

  2. A Mediaworks az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  3. A Mediaworks az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a Mediaworks azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Mediaworks nek. A Mediaworks ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.

  4. A Mediaworks kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A Mediaworks általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a Mediaworks nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.

  5. A Mediaworks valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

  6. A Mediaworks az Érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének megóvása érdekében a személyes adatokat jelszóval védett adatbázisokban tárolja. A Mediaworks a személyes adatok védelmét hálózati, infrastrukturális védelemmel (tűzfalakkal, tartalomszűréssel, antivírus programokkal) biztosítja.

  7. A Mediaworks informatikai rendszere naplózza az adatokhoz történő hozzáféréseket, pontosan rögzítve azt, hogy melyik file-hoz mikor, milyen felhasználói fiókot használva fértek hozzá. A Mediaworks valamennyi felhasználói számítógépén folyamatosan a cég által jóváhagyott vírusvédelmi rendszer üzemel, amely biztosítja, hogy az érintettek személyes adataihoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

  8. Az Internethez és a belső hálózathoz kapcsolódó informatikai rendszerek, berendezések, szoftverek, operációs rendszerek, adattároló eszközök, hálózati felhasználói fiókok, céges email postafiókok a Mediaworks tulajdonát képezik. Ezek a rendszerek kizárólag a cég és partnerei üzleti ügyeihez kapcsolódó feladatok elvégzésére használhatók. Ezen informatikai rendszerek, erőforrások használatára azon munkatársak jogosultak, akiknek az ilyen jellegű feladatokat munkaköri leírásuk kifejezetten előírja.

 9. Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

  1. Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.

  2. A Mediaworks indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Mediaworks – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

  3. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Mediaworks, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

  4. Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.

  5. Az Érintett kérelmére a Mediaworks tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy a Mediaworks által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

  6. Kérelemre a Mediaworks az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

   Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, illetve a hiányos adatai kiegészítését.

  7. Az Érintett kérheti, hogy a Mediaworks a személyes adatokat törölje, ha

   1. azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
   2. ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   3. annak a 4. pont szerinti feltételei fennállnak;
   4. az adatkezelés jogellenes;
   5. azokat a Mediaworks re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   6. az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.
  8. A Mediaworks fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

   1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
   2. az azt előíró, a Mediaworks -re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
   3. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.
  9. Az Érintett kérésére a Mediaworks korlátozza az adatkezelést, ha

   1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
   2. bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és e helyett a korlátozást kéri,
   3. a Mediaworks nek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
   4. az Érintett a 4. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
  10. Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról a Mediaworks az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.

  11. A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról a Mediaworks az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést a Mediaworks mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha a Mediaworks nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  12. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

   1. ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
   2. ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

   Az 4. pontban foglaltak a tiltakozás esetére is irányadók.

  13. Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy a Mediaworks -től, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti a 6. pont szerinti adattovábbítást a Mediaworks től.

  14. Ha a Mediaworks az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.

  15. Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a Mediaworks felé a 11. pontban megadott elérhetőségek egyikén.

  16. A Mediaworks értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
   Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
   Telefon: +36 -1-391-1400
   Fax: +36-1-391-1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  17. Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a következő hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 10. Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

 11. Kapcsolat

  1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 10. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

   Név: Mediaworks Hungary Zrt.
   E-mail: adatkezeles@mediaworks.hu, info@freemail.hu
   Telefon: +36-1-999-47-60
   Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.
   Cégjegyzékszám: 01-10-047955
   Adószám: 24785725-2-44

  2. A Mediaworks adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

   Név: Dr. Dobrádi Ügyvédi Iroda

   E-mail: dr.dobradi.iroda@gmail.com

 12. Hatály

  Jelen adatvédelmi tájékoztató 2022. október 1. napjától alkalmazandó.